Skip to main content

Algemene Voorwaarden Instituut Blokdijk

Algemene voorwaarden van
Stichting Instituut Blokdijk
Dr. Berlagelaan 5
5622 HA Eindhoven
KvK: 55917720
Vestigingsnr. 000025523023
2023-2024

Inhoudsopgave
ARTIKEL 1. DEFINITIE
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST & INSCHRIJVING
ARTIKEL 4. AANBIEDINGEN, FACTUREN, OFFERTES EN PRIJZEN
ARTIKEL 5 ONTBINDING, (GEDEELTELIJKE) OPZEGGING, NIET CURSIST OF VERVANGING
ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN & RECHTEN STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK
ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN & RECHTEN CURSIST
ARTIKEL 8 DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST
ARTIKEL 9 LEVERING EN LEVERTIJD
ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOM
ARTIKEL 12 OVERMACHT, OPSCHORTING EN ONTBINDING DOOR OVERMACHT
ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER & WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 14 PRIVACY BEPALINGEN
ARTIKEL 15 VINDPLAATS EN WIJZIGING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definitie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Stichting Instituut Blokdijk:
Cursist: natuurlijk persoon die aan een opleiding, cursus of bij- en nascholing cursist;
Partijen: aanduiding van Stichting Instituut Blokdijk en cursist gezamenlijk;
Partij: Stichting Instituut Blokdijk of cursist;
Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Stichting Instituut Blokdijk en de cursist tot stand komt door bevestiging van Stichting Instituut Blokdijk na Inschrijving;
Opleiding: alle door Stichting Instituut Blokdijk verzorgde Opleidingsprogramma’s of cursussen, bij- en nascholingen, daaronder ook dagdelen of trainingen inbegrepen.
Inschrijving: het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving en/of opdracht bij Stichting Instituut Blokdijk en de aanvaarding van de bestelling, inschrijving en/of opdracht door Stichting Instituut Blokdijk.
Docent: de leerkracht;
Schriftelijk: in deze voorwaarden zal overal waar de vorm ‘schriftelijk’ staat, ook de vorm ‘per Email’ kunnen worden gelezen;
Toets: een door Stichting Instituut Blokdijk of een derde af te nemen examen volgend op een dagdeel en/of opleiding,  cursusbij- en nascholing of een door Stichting Instituut Blokdijk of een derde beoordeelde casuspresentatie of het gezamenlijk geheel van alle bij de betreffende opleiding bij- en nascholingen behorende toetsen.
Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen ten behoeve van opleidingen, cursussen en bij- en nascholingen, op alle facturen ten behoeve van opleidingen, cursussen en bij- en nascholingen, op alle offertes ten behoeve van opleidingen, cursussen en bij- en nascholingen, op alle door Stichting Instituut Blokdijk gesloten overeenkomsten met cursist ten behoeve van opleidingen, cursussen en bij- en nascholingen, op alle verrichtte diensten voor cursist en op alle overige door Stichting Instituut Blokdijk verrichtte handelingen ten behoeve van opleidingen, cursussen en bij- en nascholingen, tenzij door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
Stichting Instituut Blokdijk is gerechtigd derden in te schakelen voor uitvoering van de overeenkomst. Wanneer Stichting Instituut Blokdijk derden inschakelt of betrekt voor de uitvoering van een overeenkomst zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing.
Bij de Inschrijving voor een opleiding, cursus of een bij- en nascholing op de website van Stichting Instituut Blokdijk of van een bemiddelaar die namens Stichting Instituut Blokdijk de inschrijving verwerkt heeft cursist verklaard kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en is cursist met deze algemene voorwaarden akkoord gegaan. Ook bij Inschrijving op een andere website dan de website van Stichting Instituut Blokdijk voor een opleiding, cursus en bij- en nascholing die wordt verzorgd door Stichting Instituut Blokdijk, zullen de algemene voorwaarden van Stichting Instituut Blokdijk prevaleren.
Indien een cursist de algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk van de hand wijst, zullen Stichting Instituut Blokdijk en cursist nadien uitdrukkelijk toepasselijke voorwaarden overeenkomen.
In het geval dat één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in stand en volledig van toepassing. Mocht één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden komen te vervallen zullen partijen in overleg treden om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen met nieuwe bepalingen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepalingen in acht worden genomen.
Onduidelijkheden over de uitleg van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen worden uitgelegd naar het doel van deze bepalingen.
Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien Stichting Instituut Blokdijk niet telkens nauwkeurige naleving van de algemene voorwaarden eist, betekent dat niet dat de voorwaarden niet meer van toepassing zijn. Stichting Instituut Blokdijk kan strikte naleving van de voorwaarden blijven verlangen en toepassen.
Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst & Inschrijving
De overeenkomst tussen Stichting Instituut Blokdijk en de cursist komt tot stand op het moment van bevestiging door Stichting Instituut Blokdijk:
a.     Van Inschrijving op de website van Stichting Instituut Blokdijk;
b.     Of van Inschrijving (op de website van) een bemiddelaar van Stichting Instituut Blokdijk;
c.     Of van Inschrijving per brief.
d.     Of via E-mail
e.     Of via telefonische aanmelding
Stichting Instituut Blokdijk kan de inschrijving, zoals bedoeld in het vorige artikel, van een cursist zonder opgave van redenen weigeren. Stichting Instituut Blokdijk zal de inschrijving in elk geval weigeren indien cursist niet voldoet aan de inschrijfvoorwaarden (volledig inschrijfformulier, betalingsgegevens compleet) voor de opleiding, cursus of bij- en nascholing, tenzij een regeling mogelijk te treffen is. Indien cursist niet voldoet aan de inschrijfvoorwaarden van Stichting Instituut Blokdijk, dient de cursist in overleg te treden met Stichting Instituut Blokdijk. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart de cursist dat hij voldoet aan de inschrijfvoorwaarden voor de opleiding, cursus of bij- en nascholing.
De door Stichting Instituut Blokdijk gemaakte aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website, beurs, proefles of open dag zijn gepubliceerd.
In geval van onvoldoende Inschrijvingen behoudt Stichting Instituut Blokdijk het recht de opleiding, cursus of bij- en nascholing te annuleren dan wel om opleidingsgroepen te fuseren. Indien Stichting Instituut Blokdijk voornemens is over te gaan tot annulering of fusering, zal Stichting Instituut Blokdijk cursist zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van over annulering of fusering.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen cursist en Stichting Instituut Blokdijk zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen. Stichting Instituut Blokdijk is niet gebonden aan een van het aanbod afwijkende aanvaarding, tenzij Stichting Instituut Blokdijk deze afwijking nadrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
Artikel 4. Aanbiedingen, facturen, offertes en prijzen
Facturen en offertes vermelden:
a.     De voornaamste kenmerken van de opleiding, cursus of bij- en nascholing;
b.     De volledige adresgegevens en contactgegevens van Stichting Instituut Blokdijk, waaronder het telefoonnummer en e-mailadres;
c.     De totale prijs van de opleiding, cursus of bij- en nascholing BTW vrijgesteld,
d.     Indien van toepassing, de kosten van aflevering;
e.     Administratiekosten
f.      De wijze van betaling;
g.     De kamer van koophandel identificatienummer van Stichting Instituut Blokdijk;
h.     Het factuurnummer;
i.      De factuurdatum;
j.      De vervaldatum factuur
k.     De naam en het adres van de cursist.
De in het aanbod, de overeenkomst of algemene voorwaarde vermelde prijzen zijn BTW vrijgesteld en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
Cursist dient het volledige bedrag van de opleiding, cursus of bij- en nascholing in één keer te voldoen, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen.
Cursist dient de factuur van Stichting Instituut Blokdijk binnen 14 kalenderdagen (10 werkdagen) na factuurdatum over te maken naar een door Stichting Instituut Blokdijk op de factuur vermelde bankrekening in de valuta waarin is gedeclareerd. In geval van een ‘late Inschrijving’ en de periode tot aanvang van de opleiding, cursus of bij- en nascholing minder dan 14 kalenderdagen (10 werkdagen) bevat, dient de factuur vóór aanvang van de opleiding, cursus of bij- en nascholing te zijn voldaan. Indien het factuurbedrag niet geheel binnen deze termijn wordt voldaan, is cursist van rechtswege in verzuim, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De wederpartij wanbetaalt wanneer hij niet de facturen binnen de daarop aangegeven termijn voldoet of wanneer hij niet reageert op aanmaningen van Stichting Instituut Blokdijk.
Wanneer cursist niet binnen de termijn voldoet aan het factuurbedrag zal Stichting Instituut Blokdijk schriftelijk een herinnering sturen. Als Stichting Instituut Blokdijk na deze herinnering wederom moet aanmanen, zal Stichting Instituut Blokdijk aanmaningskosten in rekening brengen van € 35,-. Als cursist na de aanmaning in gebreke blijft, is Stichting Instituut Blokdijk gerechtigd een juridische dienstverlener (bijvoorbeeld een incassobureau) in te schakelen. Op dat moment draagt cursist ook de kosten voor de juridische dienstverlening alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede de wettelijke rente en alsmede door de door het verzuim veroorzaakte (vertragings)schade.
De hoogte van buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,-
Wanneer een offerte of een factuur een kennelijke vergissing of verschrijving bevat en cursist dat redelijkerwijs kan begrijpen, kan Stichting Instituut Blokdijk niet worden gehouden aan naleving van de in de offerte beschreven kennelijke vergissing of verschrijving.
In geval van afname van meerdere opleidingen, cursussen en bij- en nascholingen en staat het Stichting Instituut Blokdijk vrij een korting te verlenen. De prijzen op de offerte van Stichting Instituut Blokdijk hangen nauw samen. Stichting Instituut Blokdijk is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
In beperkte omstandigheden kan Stichting Instituut Blokdijk de prijs van de opleiding wijzigen. Prijswijzigingen gelden in beginsel slechts voor toekomstige overeenkomsten, tenzij één of meerdere van de in het volgende lid genoemde situaties toepasselijk zijn.
Prijswijziging kan plaatsvinden:
a.     Indien Stichting Instituut Blokdijk verplicht is de inhoud van de opleiding, cursus of bij- en nascholing te wijzigen op grond van aan Stichting Instituut Blokdijk gestelde eisen voor verlening van het diploma, certificaat of getuigschrift;
b.     Bij aanvulling van de overeenkomst;
c.     Wanneer cursist een uitbreiding of verlenging van de opleiding, cursus of bij- en nascholing overeenkomt met Stichting Instituut Blokdijk;
d.     Wanneer na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in voor Stichting Instituut Blokdijk van toeppassing zijnde wet- en regelgeving.
Artikel 5 Ontbinding, (gedeeltelijke) opzegging, niet cursist of vervanging
De opleiding, cursus of bij- en nascholing kan uitsluitend Schriftelijk worden opgezegd.
In geval van opzegging dient cursist eventueel opgestuurd lesmateriaal ongeopend terug te sturen.
Cursist kan binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten, de overeenkomst kosteloos ontbinden. Cursist kan de overeenkomst ontbinden door binnen de termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten schriftelijk een opzegging aan Stichting Instituut Blokdijk te sturen.
In geval van een opzegging van de opleiding, cursus of bij- en nascholing is het redelijk deel van het verschuldigd loon afhankelijk van de periode tot de aanvang van de opleiding, cursus of bij- en nascholing. De kosten die cursist verschuldigd is na opzegging zijn afhankelijk van het tijdstip waarop de cursist Stichting Instituut Blokdijk op de hoogte brengt van de opzegging. Cursist blijft de volgende kosten verschuldigd aan Stichting Instituut Blokdijk:
a.     Indien cursist binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten (de factuurdatum) opzegt, is cursist geen lesgeld verschuldigd aan Stichting Instituut Blokdijk.
b.     Indien cursist eerder dan 8 weken voor de eerste lesdag opzegt, is cursist, behoudens hetgeen bepaald onder a van lid 4 van dit artikel, 20% van het lesgeld verschuldigd aan Stichting Instituut Blokdijk.
c.     Indien cursist tussen 8 weken en 4 weken voor de eerste lesdag opzegt, is cursist 40% van het lesgeld verschuldigd aan Stichting Instituut Blokdijk.
d.     Indien cursist tussen 4 weken en de dag voor de aanvang van de eerste lesdag opzegt, is cursist 50% van het lesgeld verschuldigd aan Stichting Instituut Blokdijk.
e.     Indien cursist op de eerste lesdag of later opzegt, blijft de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan Stichting Instituut Blokdijk.
Als cursist gedurende de opleiding of cursus stopt, vindt geen restitutie plaats.
In geval van opzegging van een gedeelte van een opleiding, cursus of bij- en nascholing door de cursist blijft cursist het volledige lesgeld voor de opleiding, cursus of bij- en nascholing aan Stichting Instituut Blokdijk verschuldigd. De reeds voldane kosten zullen worden beschouwd als vergoeding voor de gemaakte kosten voor de locatie, de kosten voor de docent, het ter beschikking stellen van het lesmateriaal, de niet vervulde opleidingsplek en de geïnvesteerde tijd van Stichting Instituut Blokdijk en zijn voor zover wettelijk toegestaan derhalve niet terug te vorderen.
In geval van verhindering of niet-cursist aan een opleiding, cursus of bij- en nascholing blijft cursist het volledige lesgeld aan Stichting Instituut Blokdijk verschuldigd.
In geval van ernstige overmacht of omstandigheden aan de zijde van cursist kan cursist in overleg met Stichting Instituut Blokdijk treden over verplaatsing van de opleiding, cursus of bij- en nascholing. Cursist en Stichting Instituut Blokdijk kunnen overeenkomen dat de cursist de opleiding, cursus of bij- en nascholing op een later tijdstip volgt tegen betaling van € 250,- BTW vrijgesteld voor inschrijf-/administratiekosten. In dat geval is opzegging mogelijk, maar blijft het gehele lesgeld verschuldigd.
Stichting Instituut Blokdijk behoudt zich het recht voor de opleiding, cursus of bij- en nascholing te annuleren in het geval dat een opleiding, cursus of bij- en nascholing minder dan het minimum aantal inschrijvingen krijgt. Stichting Instituut Blokdijk zal in dat geval een alternatieve locatie aanbieden of de overeenkomst ontbinden. Indien de cursist niet op een andere locatie kan of wil meedoen, stort Stichting Instituut Blokdijk het lesgeld terug. Terugbetalingen zullen binnen een termijn van 14 werkdagen worden voltrokken.
Artikel 6 Verplichtingen & rechten Stichting Instituut Blokdijk
Stichting Instituut Blokdijk zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en naar het beste inzicht en vermogen uit te voeren. Stichting Instituut Blokdijk draagt voor zover van toepassing zorg voor een geschikte lesruimte, lesmateriaal en bevoegde docenten.
Partijen komen overeen dat artikel 404 van boek 7 wordt uitgesloten. Stichting Instituut Blokdijk heeft het recht om voor een opleiding, cursus of bij- en nascholing werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wanneer uitvoering van de overeenkomst is aangegaan met het oog op een bepaald persoon, is Stichting Instituut Blokdijk bevoegd deze persoon te vervangen door een persoon met minstens dezelfde kwalificaties.
Stichting Instituut Blokdijk bewaart administratieve gegevens gedurende 7 (zeven) jaar. Stichting Instituut Blokdijk bewaart lesmateriaal, eventueel ingeleverde opdrachten, ingevulde examens gedurende 1 (één) jaar.
Indien cursist een diploma, certificaat of getuigschrift wil, dient cursist alle lesdagen bij te wonen, huiswerk op aangegeven tijden in te leveren en de normatieve toetsing van kennis en vaardigheden met succes af te ronden. Slechts indien cursist aan al deze vereisten heeft voldaan, is Stichting Instituut Blokdijk verplicht een diploma, certificaat of getuigschrift te verlenen.
Artikel 7 Verplichtingen & rechten Cursist
Cursist dient alle lesdagen bij te wonen en huiswerk op aangegeven tijden in te leveren.
Bij afwezigheid tijdens een lesdag zonder afmelding wordt een extra lesdag a €100,- in rekening gebracht. Cursist moet zich minimaal 12 uur van tevoren afmelden.
Wanneer een cursist de huiswerkvragen niet op tijd beantwoord heeft, mag hij/zij niet deelnemen aan de les. De les en de toets moeten op een ander tijdstip ingehaald worden en hiervoor wordt een extra lesdag a €100,- in rekening gebracht. Dezelfde regels gaan op voor studenten die het huiswerk niet voltooid hebben en de les desondanks bijwonen.
Indien cursist een diploma, certificaat of getuigschrift wil, dient cursist alle lesdagen bij te wonen, huiswerk op aangegeven tijden in te leveren en de normatieve toetsing van kennis en vaardigheden met succes af te ronden.
Stichting Instituut Blokdijk heeft voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens nodig. Cursist draagt zorg voor tijdige aanlevering van de door Stichting Instituut Blokdijk benodigde gegevens, zoals voor- achter naam, geboortedatum en plaats en adresgegevens. Wanneer cursist de gegevens niet tijdig aanlevert, heeft Stichting Instituut Blokdijk het recht de overeenkomst op te schorten. Indien door de vertraging extra kosten moeten worden gemaakt mag Stichting Instituut Blokdijk deze kostenverhalen op cursist.
In het geval dat de benodigde gegevens fouten bevatten en dat de fouten leiden tot onjuistheden op gedrukt en/of geprint materiaal of onjuistheden op een getuigschrift, certificaat of diploma, dient cursist de kosten te dragen voor de druk- en/of printkosten. Stichting Instituut Blokdijk zal de werkzaamheden die nodig zijn om de onjuistheden opgedrukt en/of geprint materiaal te wijzigen niet in rekening brengen.
Cursist is verplicht tijdig wijzigingen van contactgegevens door te geven. Wanneer cursist dit verzuimt, zal Stichting Instituut Blokdijk zich inspannen om contact op te nemen. Stichting Instituut Blokdijk is voor zoverre wettelijk mogelijk niet schadeplichtig wanneer lesmateriaal, roosters of andere gegevens cursist niet bereikt doordat cursist onjuiste, onvolledige of gedateerde contactgegevens heeft achtergelaten.
Cursist is verplicht zich behoorlijk te gedragen tijdens bijeenkomsten en aanwijzingen van de docent op te volgen. Als cursist dat nalaat, heeft dat te gelden als een niet nakoming van de overeenkomst.
Cursist is verplicht zich behoorlijk te gedragen tijdens toetsen en dient tijdens toetsen aanwijzingen van de docent te volgen. Als cursist dat nalaat, heeft dat te gelden als een niet nakoming van de overeenkomst.
Cursist dient huiswerk in de door Stichting Instituut Blokdijk beschikbaar gestelde methode digitaal aan te leveren. Als cursist dat nalaat, heeft dat te gelden als een niet nakoming van de overeenkomst.
Aangezien de opleiding, moet voldoen aan een aantal eisen, dient cursist om in aanmerking te komen voor het diploma de opleiding en dus ook opleidingsdagen bij te wonen en dient cursist om in aanmerking te komen huiswerk binnen de door Stichting Instituut Blokdijk gestelde termijn op de door Stichting Instituut Blokdijk gestelde wijze in te leveren. Indien een cursist dit heeft nagelaten kan Stichting Instituut Blokdijk de cursist de toegang tot de les weigeren. Stichting Instituut Blokdijk zal in dat geval de cursist de mogelijkheid bieden de les op een later tijdstip in te halen. Indien inhalen in een parallelle groep niet mogelijk is, is het mogelijk voor de cursist de eerstvolgende periode waarin de lessen worden gegeven, de les alsnog in te halen.
Cursist dient de instructies van Stichting Instituut Blokdijk in acht te nemen voor aanlevering van huiswerk. Te denken valt aan het format van het document (bv. .doc of .pdf) of het font.
Cursist dient, indien Stichting Instituut Blokdijk termijnen stelt voor het inleveren van huiswerk, deze termijnen in acht te nemen.
Het inleveren van huiswerkopdrachten kan een vereiste zijn voor het verkrijgen van een getuigschrift, certificaat of diploma. Gevolg van het niet (tijdig) inleveren van huiswerkopdrachten kan ertoe leiden dat Stichting Instituut Blokdijk het getuigschrift, certificaat of diploma niet verleent. Het volledige cursusgeld blijft in geval van niet voldoen aan het diploma vereisten verschuldigd.
Indien Stichting Instituut Blokdijk studiefraude of onregelmatigheden constateert, verklaart Stichting Instituut Blokdijk de toets en het daarbij horende cijfer ongeldig. Indien cursist in aanmerking wil komen voor een certificaat of diploma, kan cursist de toets herkansen. De kosten voor een herkansing bedragen € 100,- en dienen als een vergoeding voor de organisatie van een nieuwe toets. Onder studiefraude of onregelmatigheden wordt verstaan:
a.     Elke vorm van gedurende de toets informatie verkrijgen van een medestudent, ongeacht of dit met of zonder toestemming geschiedt;
b.     Het onder handbereik hebben van aantekeningen, literatuur of elektronische apparaten. De verantwoordelijkheid voor het afwezig hebben van dergelijke apparaten ligt bij de cursist;
c.     Het verschaffen van of uitlokken van inlichtingen van medestudenten;
d.     Het maken van foto’s van toetsen of het meenemen van toetsen.
Artikel 8 Duur en beëindiging overeenkomst
De overeenkomst eindigt door ten einde lopen van de opleiding, cursus of bij- en nascholing.
Indien cursist de opleiding, cursus of bij- en nascholing succesvol volbrengt, eindigt de overeenkomst door het toekennen van het bijbehorende diploma, certificaat of getuigschrift.
Stichting Instituut Blokdijk is bevoegd een overeenkomst te beëindigen wanneer cursist de overeenkomst, inclusief algemene voorwaarden, niet nakomt. Voorbeelden van niet nakoming zijn niet nakoming, onbehoorlijke nakoming of onvolledige nakoming. Cursist is verplicht zich behoorlijk te gedragen tijdens bijeenkomsten en aanwijzingen van de docent op te volgen. Als cursist dat nalaat, heeft dat te gelden als een niet nakoming van de overeenkomst. Stichting Instituut Blokdijk zal cursist altijd op de hoogte stellen wanneer het voornemens is deze maatregel te gebruiken. De aan de opleiding, cursus of bij- en nascholing verbonden kosten en de verplichting van betaling blijven bestaan en het lesgeld blijft dus verschuldigd.
In geval van faillissement van cursist is Stichting Instituut Blokdijk gerechtigd de opleiding, cursus of bij- en nascholing van cursist stop te zetten en/of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de curator van cursist zekerheid stelt voor de commerciële prijzen van Stichting Instituut Blokdijk.
Artikel 9 Levering en levertijd
Indien Stichting Instituut Blokdijk en cursist een termijn overeenkomen, dan geldt dit nimmer als een fatale termijn. Indien Stichting Instituut Blokdijk een leverindicatie van de lesstof geeft, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een (lever)termijn door Stichting Instituut Blokdijk dient cursist Stichting Instituut Blokdijk eerst schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te bieden om uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Bij overschrijding van de (lever)termijn blijft de verplichting van cursist om de opleiding, cursus of bij- en nascholing af te nemen in stand. De cursist kan de ingebrekestelling schriftelijk aan Stichting Instituut Blokdijk doen toekomen.
Indien cursist nadrukkelijk voorafgaand aan opsturen van het lesmateriaal instemt met een eerder begin van de opleiding of cursus door vroegere levering van lesmateriaal, kan Stichting Instituut Blokdijk, indien Stichting Instituut Blokdijk dat mogelijk en wenselijk acht, lesmateriaal eerder toezenden. De cursist doet door in te stemmen met eerdere levering van lesmateriaal tevens een verklaring dat de cursist afstand doet van het recht van ontbinding.
Oplevering geschiedt doordat Stichting Instituut Blokdijk toegang verschaft tot het geleverde. Dat gebeurt door een Email of per post, tenzij meer of minder is overeengekomen.
Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring
Wanneer Stichting Instituut Blokdijk aansprakelijk wordt gehouden, is Stichting Instituut Blokdijk slechts aansprakelijk in zoverre als in dit artikel is geregeld, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld.
Stichting Instituut Blokdijk is niet aansprakelijk voor schade die gevolg is van onjuiste of onvolledige verschaffing of verzwijging van gegevens door cursist.
Stichting Instituut Blokdijk is nimmer aansprakelijk voor door Stichting Instituut Blokdijk kosteloos verschafte producten of diensten.
Stichting Instituut Blokdijk en cursist komen overeen dat Stichting Instituut Blokdijk de opleiding, cursus of bij- en nascholing naar beste inzicht zal geven, maar dat Stichting Instituut Blokdijk niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade van een cursist die direct of indirect het gevolg is van de (inhoud van de) opleiding, cursus of bij- en nascholing. Stichting Instituut Blokdijk is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit toepassing.
Cursist dient Stichting Instituut Blokdijk te vrijwaren dan wel schadeloos te stellen voor aanspraken van derden voor schadevergoeding.
Wanneer Stichting Instituut Blokdijk aansprakelijk zou kunnen worden gehouden, kan dat slechts voor een bedrag van maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, tenzij het aansprakelijkheid voor een onderdeel van de opdracht betreft. Wanneer Stichting Instituut Blokdijk aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor een onderdeel van een opdracht, kan dat slechts voor een bedrag van maximaal tweemaal de factuurwaarde van het onderdeel van de opdracht.
Stichting Instituut Blokdijk is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en/of overige vormen van indirecte schade, behoudens opzet of grove schuld. Stichting Instituut Blokdijk is niet aansprakelijk voor schade van of aan derden.
Wanneer Stichting Instituut Blokdijk geen invloed kan uitoefenen op ontwikkelingen bij derden, bijvoorbeeld van wiens locatie Stichting Instituut Blokdijk gebruik maakt voor uitvoering van de overeenkomst, zoals een opleidingslocatie, en wanneer deze ontwikkelingen van derden leiden tot schade, is Stichting Instituut Blokdijk niet aansprakelijk.
Stichting Instituut Blokdijk is, voor zover Stichting Instituut Blokdijk al aansprakelijk kan worden gehouden, niet aansprakelijk voor schade geleden door medisch of psychosociaal advies of advies van andere aard van de docent. Advies gegeven door de docent wordt niet uit naam van Stichting Instituut Blokdijk gedaan, maar vanuit de docent zelf.
Stichting Instituut Blokdijk is, voor zover Stichting Instituut Blokdijk al aansprakelijk kan worden gehouden, slechts aansprakelijk voor directe schade. Alle schade die niet direct is, is indirect. Onder directe schade vallen:
De kosten voor vaststelling van de schade;
De redelijke kosten die cursist heeft gemaakt om Stichting Instituut Blokdijk te laten nakomen, tenzij deze kosten niet kunnen worden toegerekend aan Stichting Instituut Blokdijk;
En redelijke kosten die cursist heeft gemaakt om (hogere) schade te voorkomen. Cursist dient daarbij aan te tonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade.
Artikel 11 Intellectuele eigendom
Alle bij de overeenkomst horende rechten van intellectueel eigendom behorende bij de opleiding, cursus of bij- en nascholing komen toe aan Stichting Instituut Blokdijk en zijn en blijven eigendom van Stichting Instituut Blokdijk. Te denken valt aan de intellectuele eigendommen die voortvloeien uit het lesmateriaal dat Stichting Instituut Blokdijk heeft ontwikkeld, heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld. Daaronder vallen in elk geval het lesmateriaal, adviezen en eventuele blogs, op de website en/of E-mails van Stichting Instituut Blokdijk.
Cursist verkrijgt een niet-overdraagbaar gebruiksrecht van het lesmateriaal voor de duur van de overeenkomst. Het gebruiksrecht omvat gebruik van het lesmateriaal.
Stichting Instituut Blokdijk is gerechtigd foto- of video-opnames van cursist voor promotiedoeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van cursist wordt geopenbaard, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
Het is cursist niet toegestaan zelf of in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven op basis van de door Stichting Instituut Blokdijk verzorgde opleiding, cursus of bij- en nascholing ontwikkelde leerplannen en het daarbij horende lesmateriaal, tenzij Stichting Instituut Blokdijk daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
De auteursrechten van deze algemene voorwaarden komen toe aan Stichting Instituut Blokdijk en mogen niet zonder toestemming worden overgenomen, gekopieerd of verspreid.
Artikel 12 Overmacht, opschorting en ontbinding door overmacht
Indien een geval als overmacht zich voordoet, is Stichting Instituut Blokdijk verplicht de cursist zo tijdig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen. Stichting Instituut Blokdijk zal zich inspannen om de opleiding, cursus of bij- en nascholing voort te zetten en te voltooien of de opleiding, cursus of bij- en nascholing op een later tijdstip voort te zetten of te voltooien.
Stichting Instituut Blokdijk is in geval van overmacht bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid ten hoogste 6 maanden op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de overmacht langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst kosteloos en schadeloos te ontbinden.
Overmacht wordt in deze voorwaarden begrepen, naast de wettelijke interpretatie en de interpretatie in de Nederlandse jurisprudentie, als een externe oorzaak (voorzien of niet-voorzien) waarop Stichting Instituut Blokdijk geen invloed kan uitoefenen en waardoor nakoming van Stichting Instituut Blokdijk in redelijkheid niet kan worden gevergd. Een voorbeeld is een staking van derden, wegvallen van een leslocatie of lichamelijke in capaciteit van een docent.
Stichting Instituut Blokdijk is gerechtigd zich te beroepen op overmacht in de periode waarin Stichting Instituut Blokdijk zijn verbintenis al had moeten nakomen.
Indien het niet mogelijk is de opleiding, cursus of bij- en nascholing voort te zetten of te voltooien, kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden. Reeds betaalde lesgelden zullen naar rato van het aantal lessen en inschrijfgeld worden gerestitueerd. Stichting Instituut Blokdijk kan op het moment van ontbinding het gedeelte van de verrichte werkzaamheden factureren naar evenredigheid van de overeengekomen prijs.
Artikel 13 Toepasselijk recht, bevoegde rechter & wijziging van de algemene voorwaarden
Het Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen aan cursist en gesloten overeenkomsten tussen cursist en Stichting Instituut Blokdijk. Dit geld voor alle producten die Stichting Instituut Blokdijk aanbiedt.
Opleidingen
Cursussen
Bij- en nascholingen
Lesmaterialen
Producten die behoren bij de opleidingen
Syllabussen
Boeken
Uitsluitend de bevoegde rechter, hieronder ook begrepen de voorzieningenrechter in kort geding, Nederland is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit rechtsverhoudingen tussen cursist en Stichting Instituut Blokdijk of uit aanbiedingen van Stichting Instituut Blokdijk.
Stichting Instituut Blokdijk kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Bekendmaking van nieuwe algemene voorwaarden geschiedt via weergave op website of per E-mail dient daar geaccepteerd te worden. De algemene voorwaarden wordt ook met de factuur meegezonden.
Artikel 14 Privacy bepalingen
Stichting Instituut Blokdijk en cursist zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van de informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.
Stichting Instituut Blokdijk is gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Stichting Instituut Blokdijk zal derden, zoals docenten, uitsluitend de voor de uitvoering van de overeenkomst of veiligheid benodigde gegevens verschaffen.
Ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst, met name in het kader van uitoefening van de overeenkomst, verstrekt Stichting Instituut Blokdijk de contactgegevens van cursist aan andere cursist in dezelfde groep voor activiteiten zoals gezamenlijk reizen, studeren of WhatsApp.
De cursist verplicht zich na het verkrijgen van contactgegevens van mede-cursist onder andere te onthouden van:
a.     Het verspreiden van SPAM, waaronder lasterlijke uitspraken of teksten;
b.     Het verspreiden van met de openbare orde en goede zeden strijdig materiaal, zoals berichten met een pornografische en/of racistische aard;
c.     Het inbreuk maken op rechten van derden, waaronder:
1.     Auteursrechten;
2.     Privacy van derden;
d.     Strafrechtelijke gedragingen.
Stichting Instituut Blokdijk is gerechtigd gegevens van cursist te gebruiken voor de toezending van lesmateriaal, de nieuwsbrief van Stichting Instituut Blokdijk, informatie over opleidingen, cursussen en bij- en nascholingen die Stichting Instituut Blokdijk verzorgt of andere informatie over de activiteiten van Stichting Instituut Blokdijk. Cursist kan zich op elk moment afmelden van iedere mailing door schriftelijk een afmelding aan Stichting Instituut Blokdijk te doen toekomen.
Een partij is niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling wanneer een partij zonder toestemming van de wederpartij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak vertrouwelijke informatie aan derden verschaft.
Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij.
Stichting Instituut Blokdijk gebruikt Sociale Media ten behoeve van promotie en/of publiciteit. Stichting Instituut Blokdijk heeft het recht foto’s of video’s van opleidingen, cursussen en bij- en nascholingen te plaatsen. Mocht cursist hier bezwaar tegen hebben, kan cursist voor en tijdens de opleiding, cursus of bij- en nascholing het bezwaar schriftelijk kenbaar maken aan Stichting Instituut Blokdijk. Stichting Instituut Blokdijk zal, indien dat redelijk is, de foto verwijderen. Onredelijk is in elk geval verwijdering eisen van een foto waarbij cursist niet herkenbaar is.
Artikel 15 Vindplaats en wijziging van algemene voorwaarden
Stichting Instituut Blokdijk zal deze algemene voorwaarden, naast te publiceren op hun website, graag indien gewenst wederom verschaffen in het geval van bijvoorbeeld verlies.
Op elke rechtshandeling van Stichting Instituut Blokdijk is de meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij deze handelingen ter uitvoering van een reeds tot stand gekomen overeenkomst dienen.