Skip to main content

Privacyverklaring (AVG)

Privacy beleid

Beschrijving: (inhoud)

a.Privacy beleid: dit privacy beleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Stichting Instituut Blokdijk gevestigd te Eindhoven, Dr. Berlagelaan 5, 5622 HA Eindhoven
d. Website: www.instituutblokdijk.nl.
e. E-mail: verschillende E-mail verkeer

 

1. Algemeen
1.1 In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK de persoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt.
1.2 De persoonsgegevens die door STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK worden verwerkt zijn naam, achternaam (e-mail)adres, telefoonnummer, geboorte datum, geboorte plaats.

 

 

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
2.1 STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de Website of e-mail, inschrijving beurs aan de STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK heeft doorgegeven bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK, een bestelling bij STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK te doen, of doordat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK.
2.2 STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK heeft verstrekt: het aangaan van of de uitvoering van een overeenkomst, het gerechtvaardigde belang van STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK of na toestemming daarvoor te hebben gekregen.
2.2.1 Als de gebruiker STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
2.2.2 Als de gebruiker een bestelling doet, gebruikt STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
2.2.3 Als de gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de gebruiker toe te zenden.
2.3 Daarnaast kan STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK de persoonsgegevens gebruiken om haar gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK die interessant voor de desbetreffende gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met info@instituutblokdijk.com of zich uitschrijven van voor deze des betreffende nieuwsbrief.

 

 

3. Doorgifte aan derden
3.1 STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
3.1.1 de doorgifte geschiedt aan een door STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK voor de in dit Privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
3.1.2 STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

4. Cookies
4.1 STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het cookiebeleid van STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK dat onderaan deze pagina gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK cookies gebruikt.

 

5. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
5.1 De gebruiker heeft recht op inzage, vergetelheid, rectificatie en aanvulling, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de AVG.
5.2 Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de gebruiker vragen heeft over dit Privacy beleid kan de gebruiker STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK bereiken op info@instituutblokdijk.nl.
5.3 Gebruikers kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@instituutblokdijk.nl.

 

6. Bewaartermijn
6.1 STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

7. Beveiliging
7.1 STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder een SSL verbinding en versleutelde opslag van de gegeven.

 

8. Wijzigingen in het Privacy beleid
8.1 STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. STICHTING INSTITUUT BLOKDIJK adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

 

Het huidige Privacy beleid is bijgewerkt op 04-06-2023.

 

Stichting Instituut Blokdijk

Dr. Berlagelaan5
5622 HA Eindhoven
E-mail: info@instituutblokdijk.nl
Website: www.instituutblokdijk.nl

Praktijk en behandelcentrum Willy Blokdijk
Tel.: +31 (0) 40 23 66 206

Secretariaat van Stichting Instituut Blokdijk
Mob.: +31 (0) 6 22 47 69 66